Algemene voorwaarden

Meer

1. Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden hebben de volgende begrippen, mits met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden van VONQ B.V. (hierna: “VONQ”);

Dienst(en):
De dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen VONQ en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst;

Overeenkomst:
De afspraken, vastgelegd in een schriftelijk of digitaal document, op grond waarvan VONQ (een) Dienst(en) aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel uitmaken;

Overmacht:
Elke van de wil van VONQ onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van VONQ kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uitmaken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van VONQ.

Sites:
De internetsites van VONQ, te bereiken via de domeinnaam www.vonq.com, www.vonq.nl, www.heeft-vacatures.nl en www.heeft-jobs.be, alsmede alle andere internetsites van VONQ bereikbaar via aan deze domeinnamen gerelateerde sublevel domeinnamen;

Opdrachtgever:
Iedere (rechts) persoon die met VONQ een Overeenkomst heeft gesloten.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen VONQ en Opdrachtgever. Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door VONQ zijn bevestigd.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging door VONQ van de ontvangst van de aanmelding door de Opdrachtgever, en bij gebreke van de schriftelijke bevestiging door verzending van de eerste factuur door VONQ. Wanneer Opdrachtgever met gebruikmaking van het internet een digitale (online) aanmelding verstuurt, geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door VONQ aan Opdrachtgever is verstuurd en bij gebreke daarvan door de eerste factuur. Opdrachtgever dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door VONQ wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de aanmelding door Opdrachtgever in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd.

2.3 Alle beschrijvingen, specificaties van de Dienst(en) op de Sites, in advertenties, brochures en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. VONQ kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. VONQ is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

2.4 De Sites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden bevatten. VONQ is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden. De Sites kunnen bestanden bevatten welke echter uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn opgenomen. VONQ staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van VONQ of derden.

2.5 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Opdrachtgever eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

3. Gebruik Dienst en functionaliteit.

3.1 Voor zover het instemmen met en de van toepassingverklaring van deze Algemene Voorwaarden door de Opdrachtgever nog niet in een eerder stadium is gebleken, houdt het accorderen van een offerte door Opdrachtgever automatisch een instemming met en van toepassing verklaring van deze Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever in.

3.2 Het recht tot gebruik van een Dienst is persoonlijk en het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/of te (sub)licenseren aan derden. Het recht van gebruik van een Dienst is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van de Opdrachtgever.

3.3 Opdrachtgever garandeert dat deze werknemers de Dienst slechts ten behoeve van de activiteiten van Opdrachtgever zullen gebruiken.

3.4 VONQ heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inbegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Dienst op Opdrachtgever te verhalen.

3.5 Op basis van de Overeenkomst stelt VONQ eenmalig en voor de duur van de Overeenkomst aan Opdrachtgever de benodigde functionaliteit voor de Dienst beschikbaar.

3.6 De specificaties van de Dienst(en) worden schriftelijk overeengekomen.

3.7 Indien er wijzigingen en/of veranderingen plaatsvinden waardoor er één of meerdere online middelen niet (meer) werken, dan wordt de vacature op (een) andere vacaturesite(s) geplaatst. Deze service van VONQ is echter onverplicht

3.8 De functionaliteit van de Dienst(en) zijn vierentwintig uur per dag beschikbaar. Preventief en correctief onderhoud ten behoeve van de functionaliteit van de Dienst(en) vindt zoveel mogelijk plaats buiten normale kantooruren.

4. Elektronische communicatiemiddelen

4.1 In het geval communicatie tussen VONQ en Opdrachtgever geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. VONQ is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

4.2 Opdrachtgever dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden tot de sites van VONQ.

5. Prijs en betaling

5.1 De overeengekomen prijs voor de gehele termijn van de Overeenkomst zal na aanvang van de Overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerd worden.

5.2 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zullen de facturen door Opdrachtgever overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Bij gebreke van zulke condities dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.

5.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

5.4 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zullen door Opdrachtgever aan VONQ reeds gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.

5.5 De gehanteerde prijzen kunnen worden opgevraagd bij VONQ. VONQ behoudt zich het recht voor om afwijkende prijzen en voorwaarden te hanteren. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van VONQ in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen genoteerd.

5.6 VONQ behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien.

6. Rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever

6.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Opdrachtgever en VONQ geschiedt voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever.

6.2 Opdrachtgever zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of de Nederlandse wet- en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (online) Opdrachtgever verwacht mag worden.

6.3 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Opdrachtgever de beschikking heeft over persoonsgegevens. Opdrachtgever zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

6.4 Opdrachtgever onthoudt zich er van VONQ of derden – al dan niet bij het gebruik van de Dienst(en) of de Sites – te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van VONQ of derden, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Sites, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van VONQ of derden wordt verhinderd, het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Opdrachtgever op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.

6.5 Onverlet het overige in dit artikel 6 bepaalde, zal de Opdrachtgever zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Dienst(en), de Sites en de gegevens waartoe door middel van de Dienst(en) of de Sites toegang verkregen kan worden. Indien VONQ een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever aan VONQ zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van euro 10.000 (zegge: tienduizend euro) per dag dat het oneigenlijk gebruik voortduurt en is VONQ gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit verband in ieder geval verstaan de gedragingen zoals hierboven beschreven in artikel 6.4. Voornoemde onmiddellijk opeisbare boete kan nimmer in mindering gebracht worden op de mogelijk door Opdrachtgever aan VONQ verschuldigde schadevergoeding.

6.6 Opdrachtgever verstrekt aan VONQ alle noodzakelijke informatie waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van belang is voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst door VONQ.

7. Rechten en verplichtingen van VONQ

7.1 VONQ verschaft Opdrachtgever toegang tot haar Sites en gebruik van de overeengekomen Dienst(en) na ontvangst van de betaling door Opdrachtgever van de overeengekomen prijs.

7.2 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat VONQ de beschikking heeft over persoons- en inloggegevens. VONQ zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

7.3 VONQ zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Sites en/of Dienst(en) en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Sites en/of Dienst(en) zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen en kan, hoewel zij hier naar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de Sites en/of Dienst(en).

7.4 VONQ heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Sites en/of Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever. Ingeval van een storing die niet veroorzaakt is door Opdrachtgever en welke langer dan vijf werkdagen achtereenvolgens voortduurt, heeft Opdrachtgever slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs voor de Dienst(en) waartoe Opdrachtgever gedurende de storing geen toegang toe had.

7.5 VONQ behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Opdrachtgever toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal VONQ Opdrachtgever over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

7.6 VONQ ondersteunt Opdrachtgever door middel van het ontsluiten van en/of het beschikbaar stellen van de benodigde informatie omtrent de Dienst(en).

8. Aansprakelijkheid van VONQ; vrijwaring

8.1 VONQ aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

8.2 De totale aansprakelijkheid van VONQ wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien vanwege één of meer – al dan niet automatische – verlengingen de betreffende Overeenkomst reeds een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de prijs (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. De redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van VONQ aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden; b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

8.4 De aansprakelijkheid van VONQ wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid) ontstaat slechts indien VONQ onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en VONQ ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VONQ in staat is adequaat te reageren.

8.5 VONQ aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.6 VONQ aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, databankrechten en/of andere rechten van derden door het gebruik van de Sites en/of de Dienst(en) van VONQ. Opdrachtgever vrijwaart VONQ voor alle mogelijke (gevolg)schade welke voortvloeit uit het gebruik door de Opdrachtgever van de Sites en de Dienst(en) van VONQ in strijd met intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden.

8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij VONQ meldt. 8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VONQ of van haar leidinggevenden en ondergeschikten.

9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de Sites en alle door VONQ ontwikkelde en/of door VONQ aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen en informatie zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, modellen, technieken, databestanden, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij VONQ dan wel diens licentiegevers.

9.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

10. Overmacht

10.1 VONQ is nimmer aansprakelijk in het geval er sprake is van een situatie van Overmacht. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort.

10.2 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een schadevergoedingsverplichting op één van de partijen komt te rusten, indien de periode waarin door Overmacht nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is of langer duurt of zal duren dan dertig dagen.

10.3 Indien VONQ bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is VONQ bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst(en) afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke factuur.

11. Duur van de Overeenkomst

11.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en VONQ duurt maximaal 60 dagen of zoveel korter of langer als de overeengekomen Dienst duurt.

11.2 Na verstrijken van de duur van de Overeenkomst eindigt deze van rechtswege.

12. Beëindiging van de Overeenkomst

12.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

12.2 VONQ kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. VONQ zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.3 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij VONQ ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die VONQ vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13. Geheimhouding

13.1 Opdrachtgever verplicht zich zowel gedurende als na beëindiging van deze Overeenkomst alle gegevens omtrent de bedrijfsaangelegenheden en overige gegevens van geheime of vertrouwelijke aard van VONQ waarvan zij bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst kennis neemt, als vertrouwelijk te behandelen en tegenover derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot dergelijke gegevens.

13.2 De verplichting tot geheimhouding, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel duurt voort tot en met 2 (twee) jaar na het einde van de Overeenkomst. Hierbij is niet van belang om welke reden of door welke partij de Overeenkomst tot een einde is gekomen.

14. Privacy

14.1 Algemeen: In het kader van een overeenkomst tussen partijen zal opdrachtgever optreden als Verantwoordelijke en VONQ als Bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

14.2 Opdracht: a. Bewerker verricht ten behoeve van de Verantwoordelijke werkzaamheden in het kader van de facilitering van sollicitatieprocedures. b. Bewerker zal de persoonsgegevens alleen in het kader van voormelde overeenkomst verwerken. c. Bewerker bewaart in het kader van een overeenkomst tussen partijen namens opdrachtgever maximaal drie maanden een afschrift van de sollicitatiegegevens welke via de websites aan opdrachtgever wordt verstrekt. d. Bewerker zal persoonsgegevens op eerste verzoek van opdrachtgever vernietigen, echter Bewerker behoudt zich het recht voor ten behoeve van nieuwe commerciële activiteiten van VONQ (zowel ten behoeve van opdrachtgever als derden) en het analyseren en verbeteren van haar dienstverlening, zulks in de ruimste zin des woords, geanonimiseerde sollicitatiegegevens, waarop de Wbp niet van toepassing is, te bewaren en te gebruiken. e. Tenzij de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk anders bepaald is VONQ niet gehouden de resultaten van de werkzaamheden onder sub d van dit artikel aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.

14.3 De gegevens: Verantwoordelijke draagt er zorg voor dat alleen die gegevens die daadwerkelijk van belang zijn voor de uitvoering van de met bewerker overeengekomen werkzaamheden zullen worden doorgegeven aan bewerker.

14.4 Toegang tot gegevens: Bewerker legt vast welke medewerkers toegang hebben tot de door de verantwoordelijke aangeleverde gegevens.

14.5 Inschakeling derden: Bewerker mag in het kader van deze overeenkomst alleen gebruik maken van een derde indien de verantwoordelijke hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, welke toestemming de verantwoordelijke niet zonder goede reden zal of kan onthouden.

14.6 Naleving wet- en regelgeving: Bewerker zal bij de verwerking van de gegevens, in het kader van de in artikel X genoemde opdracht, handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

14.7 Geheimhoudingsplicht: Bewerker zal de personen die in zijn dienst zijn dan wel werkzaamheden ten behoeve van haar verrichten verplichten tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegeven waarvan zij kennis kunnen nemen.

14.8 Beveiligingsmaatregelen: Bewerker zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking.

15. Overig

15.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Overeenkomst tussen VONQ en Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk, of enig daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen of te cederen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VONQ.

15.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, niet geldig, niet-afdwingbaar of in strijd met de wet wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

15.3 Op de Overeenkomst tussen VONQ en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

15.4 VONQ heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomst(en). Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever.

15.5 In geval van geschillen voortvloeiend uit Overeenkomst(en) of uit daarop voortvloeiende overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking, behoudens het recht om bewarende maatregelen en/of een voorlopige voorziening te treffen.

15.6 Alle geschillen tussen VONQ en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

15.7 Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) is/zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven. VONQ B.V. staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24402216 0000 • Westblaak 175, 3012 KJ Rotterdam • tel. +31 (0) 10 201 4800 • fax: +31 (0) 10 892 0700• email info@vonq.com, www.vonq.com • Bank: ABN Amro • Rekeningnummer: 43.13.54.251 • BTW nummer: NL8196.27.380.B01